ముఖ్యమైన మూడో పని

cover_page_janఆధ్యాత్మిక సాధకులకు ఆచార్యులు మూడు పనులు చెప్పారు. అదే కృష్ణుని నామాన్ని ఉచ్చరించడము, కృష్ణుని భజించడము, కృష్ణుని గురించి ఉపదేశము చేయడం. త్రికరణశుద్ధిగా ఈ మూడు కార్యాలను చేసేవారికి ముల్లోకాలలో నివసించవలసిన అవసరం తొలగిపోతుంది. అంటే వారి నివాసం భగవద్ధామమే అవుతుంది. కృష్ణనామం జపించగలం, కృష్ణుని భజించగలము, కాని కృష్ణుని గురించి ఎలా చెప్పాలో మాకు రాదని మీరంటే మీతో ఆ పని చేయించడానికే ఈ భగవద్దర్శన్‌ ఉదయించిందని తెలిసికోండి. ఒక వ్యక్తికి మీరు ఈ భగవద్దర్శన్‌ పత్రికను ఇచ్చి, అతడు దీనిని చదివేటట్లు చేస్తే ముఖ్యమైన మూడో పని కూడ చేసినట్లే అవుతుంది. కాబట్టి భగవద్దర్శన్‌ పత్రికను చదవండి, చదివించండి. ఇతరుల చేత ఈ భగవద్దర్శన్‌ పత్రికను చదివించడమంటే వారి కృష్ణభక్తిప్రాప్తికి, మీ భగవద్ధామప్రాప్తికి సన్నాహమని తెలిసికోండి. ఈ కార్యంలో పూర్ణ విజయాన్ని పొందండి!

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das is Ph.D. in Polymer science, working as technology specialist in Polymer industry at Mumbai. He is actively serving BBT in translating Srila Prabhupada books into Telugu.