మానవులకు పరమ శ్రేయస్సు

cover_page_octoberమనిషి ఎల్లప్పుడూ తన కష్టాలను తీర్చుకునే పనిలోనే మునిగిపోయి ఉంటాడు. కాని కష్టాలను తీర్చుకోవడానికి వెచ్చించే సమయంలో ఒక్క శాతాన్ని కష్టాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయనే విషయాన్ని చర్చించడానికి, ఆలోచించడానికి వినియోగిస్తే పూర్ణ సుఖభాగుడు, పూర్ణ శాంతివంతుడు అవడానికి అవకాశం ఉన్నది. మనిషికి అటువంటి ఆలోచనా దృక్పథాన్ని కలిగించేదే మీరిప్పుడు పట్టుకొన్నట్టి భగవద్దర్శన్ మాసపత్రిక. మానవజన్మ పొందినవానిని అసలైన మనిషిగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఆధ్యాత్మిక పత్రికయే ఈ భగవద్దర్శన్. మానవుల పరమ శ్రేయస్సు కొరకు అనేక దశాబ్దాల క్రిందట ఆరంభించబడిన ఈ భగవద్దర్శన్ పత్రికను తప్పకుండా చదవండి. పూర్ణశ్రేయస్సును పొందండి. ఓం తత్ సత్.

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das is Ph.D. in Polymer science, working as technology specialist in Polymer industry at Mumbai. He is actively serving BBT in translating Srila Prabhupada books into Telugu.