భగవద్దర్శన్ నిత్యపాఠకులు కండి

B-Eye 1పాఠకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. సూర్యుడు వెలుగునిస్తాడు, చంద్రుడు వెన్నెలను కురిపిస్తాడు. మనకు సూర్యుడి వెలుగు కావాలి, చంద్రుని వెన్నెల కూడ కావాలి. కాని ఈ రెండు కూడ ఒకేసారి కావాలంటే కుదరదు. రెండింటి కోసం విడివిడిగానే మనం వేచి ఉండాలి. భాగవతము సూర్యుడు వంటిదని చెప్పబడింది. హరినామ సంకీర్తనము శ్రేయస్సనే వెన్నెలను కురిపిస్తుందని చెప్పబడింది. ఇప్పుడు మీరు పట్టుకున్న భగవద్దర్శన్లో భాగవతం ఉన్నది, హరినామసంకీర్తనను గురించి తెలిపే కథనాలు కూడ ఉన్నాయి. అంటే మీరు భగవద్దర్శన్ పత్రికను చదువుతున్నారంటే ఒకే సమయంలో సూర్యుని వెలుగును, చంద్రుని వెన్నెలను అనుభవిస్తున్నట్లే అవుతుంది. ఇంతటి మహత్తర అవకాశం, అనుభవం ఇంకా ఎక్కడైనా కలుగుతుందా? ముమ్మాటికీ కలుగదు. కాబట్టి నిరంతర వెలుగు వెన్నెలలో చరిస్తూ ఉండాలంటే భగవద్దర్శన్ నిత్యపాఠకులు కండి. అంతే కాకుండా సహృదయంతో ఇతరులకు కూడ ఈ అద్భుతమైన అనుభవాన్ని అందించండి. వారిని కూడ భగవద్దర్శన్ పత్రికకు చందాదారులు అయ్యేటట్లు చేయండి. ఊరూరా సూర్యచంద్రుల వెలుగు వెన్నెలలు ఒకేమారు కురిసేటట్లు చేయండి. హరేకృష్ణ!

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das is Ph.D. in Polymer science, working as technology specialist in Polymer industry at Mumbai. He is actively serving BBT in translating Srila Prabhupada books into Telugu.