నిజమైన నేస్తం

cover_page_december”నేనెవరిని? నాకెందుకు త్రివిధ తాపాలు కలుగుతున్నాయి? ఈ విషయం నాకు తెలియకపోతే సుఖమెట్లా కలుగుతుంది?” అని శ్రీల సనాతనగోస్వామి శ్రీచైతన్యులను ప్రశ్నించారు. ఎదురయ్యే కష్టాలకు, దుఃఖాలకు పరిష్కారాలు ఆలోచించడముతోనే జీవితాలు గడిచిపోతున్నాయి. కాని ఎప్పుడైతే బుద్ధిమంతుడైన మనిషి ఈ సమస్యలకు పరిష్కారాలే కాకుండ వాటికి మూల కారణాన్ని కూడ కనుక్కోవడానికి యత్నిస్తాడో అతడే సాధకుడని పిలువబడతాడు. అటువంటి సాధకుని నేస్తమే ఈ భగవద్దర్శన్ ఆధ్యాత్మిక మాసపత్రిక. ”అవసరంలో ఆదుకునేవాడే నిజమైన నేస్తం” అనేది ఒక సామెత. దీనికి తగ్గట్టుగానే ఈ భగవద్దర్శన్ పత్రిక జిజ్ఞాసువైన సాధకునికి తోడుగా ఉంటూ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో తన వంతు బాధ్యతను నిర్వహిస్తున్నది. ఈ నేస్తం అందించే సహాయ్యం రంగుల హరివిల్లుగా ఎంతో రమ్యంగా ఉండడమే కాకుండ హృదయం ఉప్పొంగి తృప్తి చెందే ఆధ్యాత్మికోపదేశాలతో నిండి ఉంటుంది. అందుకే ఈ దివ్యమైన నేస్తాన్ని విడవకుండా చేయి పట్టుకొని నడిచే సాధకుడు నిత్యోత్సాహంతో భగవద్భక్తిసాధన పథంలో సాగిపోతాడు. మీరు కూడా ఈ ”భగవద్దర్శన్” నేస్తంతో చిరకాలం చెలిమి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. హరేకృష్ణ!

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das

H.G. Vaishnavanghri Sevaka Das is Ph.D. in Polymer science, working as technology specialist in Polymer industry at Mumbai. He is actively serving BBT in translating Srila Prabhupada books into Telugu.